انواع كنترلرها( كابين تايمر- ميكروپرسسور ودیجیتال)

سيستم مورد نظرداراي قابليت عملكرد به صورت فركانسي و خطي مي باشد ، قابليت فرمان به دو گان مجزا با برنامه مختلف را داراست .

براي اطلاعات بيشتر به قسمت آموزش مراجعه شود.
كاربرد تابلو ميكروپروسسور :

۱/ انواع ماشينهاي جوش مقاومتي

۲/ داراي ۸ حافظه

۳/ مشخصات پروگرام

قابليت نصب :

۱/ ماشين پرس جوش ( دوجكه )
۲/ ماشين درز جوش
۳/ ماشين نقطه جوش