انواع ماشین های درز جوش (قرقره جوش)

ماشينهاي درز جوش متنوع در قدرتهاي مختلف جهت انجام كارهاي جوشكاري با ملحقات مختلف با ارائه چهار نوع جوش :

۱ – درز جوش پيوسته براي جوشكاري با سرعت بالا ( خط جوش )

۲ – جوش زنجيره اي : در اين جوش با قرار گرفتن نقطه هاي جوش با فا صله هاي منا سب با توجه به ضخامت و جنس ورق و استحكام جوش مورد نظر در كنار يكديگر دو قطعه را به طور كامل و مطلوب به يكديگر جوش مي دهد .

۳ – جوش نقطه نقطه : در اين نوع جوش قطعه كار به طور اتو ماتيك حركت كرده و در فواصل معين نقطه جوش مي شود .

۴ – جو ش نقطه : در اين مورد دستگاه مانند يك نقطه جوش اتو ماتيك عمل مي كند .

ويژگي هاي ماشين درز جوش :

۱- كابين تايمر ميكرو پروسسور (Micropak 8u ) داراي هشت حافظه قابليت انتقال به ربا ط صفحه نما يشگر مراحل كاري ،زمان جوش يك ،زمان جوش دو ، قدرت جوش يك و دو ، زمان خنك شدن تا زمان تا خير ، شيب جوش و زمان پايان جوش و تكرار .
۲- گان جيوه اي ( فك جيوه اي ) براي دستيابي به كيفيت برتر جوش را امكان پذير مي سازد و از نقا ط ضعف ساير روشها مانند تلفات حرارتي در نتيجه مصرف برق بيشتر و آسيب ديدن قطعات اصلي گا ن و سا ئيده شدن جارو بكها در امان بوده به كار گيري گا نهاي جيوه اي مصرف انرژي برق كمتر عمر دائم قطعات اصلي گانها تا مين مي گردد .
۳- قابليت تنظيم بازوي پائين در كمال سهولت
۴- قابليت تعويض گا نهاي مختلف جهت كار هاي خاص
۵- قابليت راه اندازي اجزاي مختلف دستگاه به طور مجزا جهت تنظيم آزمايش موتور گيربوكس دور متغير و تنظيم جك و جريان
6- جك دو مرحله اي نيروي لازم جهت جوش بوسيله يك جك پنوماتيك تا مين مي گردد و به صورت دو مرحله اي عمل مي كند و با فرمان اول ديسك الكترود جوش تا فا صله يك سانتي متري قطعه پا ئين آمده و توقف مي كند پس از آن اپراتور ماشين از طرز صحيح قرار گرفتن قطعات كار اطمينان حاصل نموده و فرمان دوم را داده و ديسكها روي قطعات كار قرار مي گيرد .
۷- سيستم خنك كننده ماشين درز جوش آب در گردش مجهز به سنسور حرارتي كه كيفيت عالي جوش را امكان پذير مي سازد .
۸- كارائي ماشين درز جوش بر اساس خوا سته هاي شما با توجه به شكل و ابعاد محصول جنس و ضخامت قطعه كار قدرت و كيفيت جوش مورد نظر دستگاه مورد نيازش طراحي و تو ليد مي گردد و شامل مشخصات مندرج در جدول با مشخصات سفارشي خا ص با شد طو ل بازو هاي استاندارد مطابق جدول مي با شد براي كاربرد هاي خاص ابعاد و شكل بازو هاي ويژه طراحي مي گردد ماشين و اتصالات بازو به نحوي طراحي شده كه هر يك از بازو هاي استاندارد يا خا ص بتواند روي يك ماشين درز جوش به راحتي نصب شود